medlemsbetingelser

1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til CrossFit North 579

2. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver, ved indgåelse medlemskab og accept af medlemsbetingelserne, samtykke til at CrossFit North 579 opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder CrossFit North 579 sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

3. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af CrossFit North 579.

4. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

5. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til CrossFit North 579, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. CrossFit North 579 skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

6. Ændringer i priser og medlemsvilkår
CrossFit North 579 forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

7. Træning og ophold i centret
CrossFit North 579 er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. CrossFit North 579 er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i CrossFit North 579 foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i CrossFit North 579. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte CrossFit North 579´s faciliteter, hvis CrossFit North 579 har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

8. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller CrossFit North 579’s ansatte, kan CrossFit North 579 uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller misligeholdelse af medlemskab.

9. Ændringer i hold m.v.
CrossFit North 579 forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i CrossFit North 579 samt på www.CrossFitNorth579.dk. Desuden kan CrossFit North 579 samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit North 579. CrossFit North 579 tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.

11. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. CrossFit North 579 bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra omklæædningsrum.

12. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at CrossFit North 579 må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til CrossFit North 579.

13. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

14. Fremmøde
Fremmøde til holdtræning skal ske senest 1 minut før timens start.

15. Introhold
Før du begynder din træning hos os beder vi dig gennemgå vores introhold (Intro 1, Intro 2 og Vægtløftning Intro), så du har fået gennemgang af øvelser, samt skaleringer hertil.

16. Såfremt CrossFit North 579 bliver medlem af Anti Doping Danmark
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.